Bukti Ajar Semester Genap 2022/2023 Arifah R

Arifah Rachmawati, S.Ikom., M.M.    Dokumen FEB 11 Aug 2023

Bukti Ajar Kelas I MK EMP 441 (Seminar Manajemen Keuangan) Prodi Manajemen 2022 Genap

Bukti Ajar Semester Genap 2022/2023 Arifah R

Arifah Rachmawati, S.Ikom., M.M.    Dokumen FEB 11 Aug 2023

Bukti Ajar Kelas I MK EKA 312 (Sistem Informasi Manajemen) Prodi Akuntansi 2022 Genap

Bukti Ajar Semester Genap 2022/2023 Arifah R

Arifah Rachmawati, S.Ikom., M.M.    Dokumen FEB 11 Aug 2023

Bukti Ajar Kelas I MK EKM 314 (Sistem Informasi Manajemen) Prodi Manajemen 2022 Genap

Jumlah Repo : 3

Penulis
Abdullah (9)
Arifah Rachmawati, S.Ikom., M.M. (3)
Disson Muhammad Fauzi (33)
Dr Franky, MM (11)
Dr Gatot Hery Djatmika, SE, MM (11)
Dr Harry Nenobais (8)
Dr Rahayu (25)
Dr T.Herry Rachmatsyah (5)
Dr Usmar (14)
Dr Zahera Mega Utama (24)
Dr. drg. R.M. H. Hermanto J.M., M.M. (8)
Dr. Sri Setiyawati, SE., MM. (6)
Dr. Sumarhadi, SE., MM. (6)
Dr. Tamrin Lanori, SE., M.Si. (6)
Dr. Tamrin Lanori, SE.,M.Si. (21)
Lihat semua Penulis